ข่าวและกิจกรรม

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน เพื่อเสนอแผนการบูรณาการโดยอาศัยงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา “เขาหัวโล้น”

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าพบ พลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน และนายนายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อเสนอแผนการบูรณาการโดยอาศัยงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา “เขาหัวโล้น” และเสนอทิศทางการใช้ประโยขน์การผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมโดยการบูรณาการระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน รวมถึงภาคเอกชน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 38 และ ศาลากลางจังหวัดน่าน

เข้าพบรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เพื่อเสนอแนวทางการใช้ผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (ABC-UN) เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

เข้าร่วมประชุมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากการนำเสนอ inception report โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ โครงการวิจัยภายใต้หน่วยบุรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

Read All Posts

บทความ/งานวิจัยเด่น

การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา

สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.พะเยา* บทนำ กองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตำบล จังหวัดพะเยา เป็นการจัดตั้งขึ้นบนศักยภาพและความต้องการของคนในชุมชนที่ร่วมกันคิดและดำเนินการ ในระยะแรกของการดำเนินการ กองทุนฯ เกือบทุกแห่ง กำหนดให้สมาชิกสมทบเข้าเป็นสมาชิกปีละ 200 บาท โดยได้รับผลประโยชน์ ด้านการเกิด เจ็บและตาย โดยหวังว่ากองทุนฯดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสร้างความผูกพันทางจิตใจและพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมาประสบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ประชากรในตำบลร้อยละ 60-70 ไม่เข้าเป็นสมาชิก ส่วนที่เป็นสมาชิกกลับเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสียงต่อสุขภาพ ประกอบกับขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินที่เหมาะสม จึงทำให้คณะกรรมการกองทุนฯ ส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจในการจัดการทางการเงิน การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน รวมถึงพยากรณ์สถานการณ์ทางการเงินในอนาคตได้

Read All Posts

โครงการพลังงานทดแทน ฯ