ข่าวและกิจกรรม

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพบกเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าพบพลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วย พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพบกเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (ABC-UN) วันที่  27 ตุลาคม 2559 ณ กองพลทหารราบที่ 7

เข้าพบรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เพื่อเสนอแนวทางการใช้ผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (ABC-UN) เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

เข้าร่วมประชุมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากการนำเสนอ inception report โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ โครงการวิจัยภายใต้หน่วยบุรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

Read All Posts

บทความ/งานวิจัยเด่น

การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา

สำนักวิชาวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์และสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.พะเยา* บทนำ กองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับตำบล จังหวัดพะเยา เป็นการจัดตั้งขึ้นบนศักยภาพและความต้องการของคนในชุมชนที่ร่วมกันคิดและดำเนินการ ในระยะแรกของการดำเนินการ กองทุนฯ เกือบทุกแห่ง กำหนดให้สมาชิกสมทบเข้าเป็นสมาชิกปีละ 200 บาท โดยได้รับผลประโยชน์ ด้านการเกิด เจ็บและตาย โดยหวังว่ากองทุนฯดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสร้างความผูกพันทางจิตใจและพึ่งพาอาศัยกันของคนในชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมาประสบปัญหาต่าง ๆ ได้แก่ ประชากรในตำบลร้อยละ 60-70 ไม่เข้าเป็นสมาชิก ส่วนที่เป็นสมาชิกกลับเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสียงต่อสุขภาพ ประกอบกับขาดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินที่เหมาะสม จึงทำให้คณะกรรมการกองทุนฯ ส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจในการจัดการทางการเงิน การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน รวมถึงพยากรณ์สถานการณ์ทางการเงินในอนาคตได้

Read All Posts

โครงการพลังงานทดแทน ฯ