“ตรวจเยี่ยมและติดตามการติดตั้งระบบพลังงานแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่”

ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ พันเอกบุญยืน อินกว่าง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 และคณะเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการติดตั้งระบบพลังงานแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการ การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอง บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่

ณ บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29  มิถุนายน 2556