พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงาน และชุมชนที่มีส่วนร่วม

การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะชุมชน

ข้อค้นพบ

  • ปัญหาและหาแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ 1 เทศบาล และ 3 อบต.
  • การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และโปสเตอร์ในการจัดการขยะชุมชนในการจัดการขยะ ณ แหล่งกำเนิด
  • แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอำเภอแม่สะเรียงที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด

การนำไปใช้ประโยชน์

  • แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ 1 เทศบาล และ 3 อบต.
  • นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในการจัดการขยะชุมชน ที่ได้จาการวิจัยที่ เทศบาล และ อบต. สามารถผลิตเองและนำไปขยายผลสู่ชุมชนได้เองเป็นการประหยัดงบประมาณ
  • เทศบาล และ อบต. มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบมีส่วนร่วม ของอำเภอแม่สะเรียง เพื่อนำไปสู่การสนับสนุน โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ในรูปแบบ Cluster ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

pic22

ประโยชน์ที่เกิดขึ้น

  • องค์กรส่วนท้องถิ่นได้รู้สภาพที่เป็นจริงและความต้องจำเป็นในการจัดการขยะชุมชนของอำเภอแม่สะเรียง
  • เกิดรูปแบบการมีส่วนร่วมในการนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะชุมชน การสร้าง นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โดยท้องถิ่น ตลอดจนนำผลการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดนำแผนกลยุทธ์ ลงสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การขยายผล

  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดเป็นตัวอย่าง ในการบริหารจัดการขยะสู่หน่วยงานภาครัฐ เช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  • นำฐานความรู้ไปต่อยอด ในการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสภาพอากาศที่นำไปสู่สภาวะโลกร้อน

pic23