รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนักวิจัยภายใต้โครงการ “การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลักทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน” ลงสำรวจพื้นที่บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นของคอมมิวนิสต์ พร้อมพบปะสหายเพื่อให้ข้อมูลสำหรับงานวิจัย

ระหว่างวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2558

ณ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน