รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ติดตามโครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคมและเกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน และติดตามสถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดบนที่สูง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559

ณ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน