รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยการมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา