รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเสนอโครงการวิจัยป่าชุมชน จังหวัดน่าน

วันที่ 23 กันยายน 2559

ณ วิหารวัดอรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน