รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากการนำเสนอ inception report โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ โครงการวิจัยภายใต้หน่วยบุรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ต่อ คณะอนุกรรมการโครงการประเมินฯ สกว.

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 22 สกว.