รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าพบ พลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน และนายนายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อเสนอแผนการบูรณาการโดยอาศัยงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา “เขาหัวโล้น” และเสนอทิศทางการใช้ประโยขน์การผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมโดยการบูรณาการระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน รวมถึงภาคเอกชน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 38 และ ศาลากลางจังหวัดน่าน