รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าพบพลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วย พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพบกเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (ABC-UN)

วันที่  27 ตุลาคม 2559

ณ กองพลทหารราบที่ 7