รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างกองพลทหารราบที่ 7 กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ และ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยทหารเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ และวิจัยเพื่อการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มกราคม 2559

ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ บก.พล.ร.7. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่