รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยมี ดร.บานจิตร สายรอคำ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทหารจากกรมทหารราบที่ 7 และบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรมติดตั้งระบบส่องสว่างจากโซล่าเซล ให้กับชุมชนหมู่บ้านมอโพทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่เบื้องต้น

ณ หมู่บ้านมอโพทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2560