ข่าวและกิจกรรมเด่นของเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน

ขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ให้กับชุมชนหมู่บ้านมอโพทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่เบื้องต้น

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยมี ดร.บานจิตร สายรอคำ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทหารจากกรมทหารราบที่ 7 และบริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรมติดตั้งระบบส่องสว่างจากโซล่าเซล ให้กับชุมชนหมู่บ้านมอโพทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่เบื้องต้น

ณ หมู่บ้านมอโพทะ หมู่ที่ 9 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2560

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างกองพลทหารราบที่ 7 กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างกองพลทหารราบที่ 7 กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ และ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยทหารเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกทักษะ และวิจัยเพื่อการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มกราคม 2559

ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ บก.พล.ร.7. อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพบกเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าพบพลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พร้อมด้วย พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประสานความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพบกเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (ABC-UN)

วันที่  27 ตุลาคม 2559

ณ กองพลทหารราบที่ 7

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน เพื่อเสนอแผนการบูรณาการโดยอาศัยงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา “เขาหัวโล้น”

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าพบ พลตรีวิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน และนายนายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อเสนอแผนการบูรณาการโดยอาศัยงานวิจัยเชิงพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา “เขาหัวโล้น” และเสนอทิศทางการใช้ประโยขน์การผลงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมโดยการบูรณาการระหว่างนักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน รวมถึงภาคเอกชน ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2559

ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 38 และ ศาลากลางจังหวัดน่าน

เข้าพบรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เพื่อเสนอแนวทางการใช้ผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (ABC-UN) เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าพบนายณรงค์ คงคำ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ พร้อมด้วย พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อเสนอแนวทางการใช้ผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน (ABC-UN) เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อาศัยหลักการการรับใช้สังคม (University Social Responsibility)

วันที่ 5 ตุลาคม 2559

ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์

เข้าร่วมประชุมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากการนำเสนอ inception report โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ โครงการวิจัยภายใต้หน่วยบุรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะจากการนำเสนอ inception report โครงการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของ โครงการวิจัยภายใต้หน่วยบุรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) ต่อ คณะอนุกรรมการโครงการประเมินฯ สกว.

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 22 สกว.

ติดตามโครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคมและเกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ติดตามโครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคมและเกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2559

ณ บ้านหลักลาย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเสนอโครงการวิจัยป่าชุมชน จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเสนอโครงการวิจัยป่าชุมชน จังหวัดน่าน

วันที่ 23 กันยายน 2559

ณ วิหารวัดอรัญญาวาส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยการมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้ข้อคิดเห็นต่อโครงการ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยการมีส่วนร่วมทางสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย”

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดตามโครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคมและเกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ติดตามโครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคมและเกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน และติดตามสถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าวโพดบนที่สูง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2559

ณ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน