ข่าวและกิจกรรมเด่นของเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน

ร่วมออกแบบการพัฒนาพื้นที่กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายพิชิตปรีชากร กรมทหารราบที่ 7 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.7 พัน.2 ออกแบบการพัฒนาพื้นที่กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายพิชิตปรีชากร กรมทหารราบที่ 7 เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7

วันที่ 2 กันยายน 2559

รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโครงการ “การติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศเพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน”

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโครงการ “การติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งในภาคเหนือของประเทศไทยสำหรับการประเมินการปล่อยและการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศเพื่อการวางแผนการจัดการปัญหาหมอกควัน”

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 13:30 -17:00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ

ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคมและเกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน และโครงการการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่และการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนระดับลุ่มน้ำย่อย สำหรับการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของสังคมและเกษตรนิเวศน์ จังหวัดน่าน และโครงการการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่และการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จังหวัดน่าน

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุงเทพฯ

 

ลงพื้นที่ประสานชุมชนบ้านห้วยลอย และบ้านแม่สะนาน เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ และอาจารย์สุพจน์ ดีอิ่น ลงพื้นที่ประสานชุมชนบ้านห้วยลอย และบ้านแม่สะนาน เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2559

ณ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ประชุมหารือการพัฒนาโครงการวิจัยพื้นที่จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมประชุมหารือการพัฒนาโครงการวิจัยพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับ นางจรรจรีย์ บุรณเวช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกสิกรไทย และ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ณ สำนักงานธนาคารกสิกรไทย

เจรจาขอพื้นที่เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทุ่งช้างจากนายประนอม รุจิณรงค์ ราษฎร ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมเจรจาขอพื้นที่จากนายประนอม รุจิณรงค์ ราษฎร ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทุ่งช้าง โดยการนำของ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ทั้งนี้การปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ “การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน” ภายใต้ เครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 5 มิถุนายน 2559

ณ อนุสาวรีย์ทหารทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

จัดการประชุมเสวนา “หาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเขาหัวโล้น”

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน จัดการประชุมเสวนา “หาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเขาหัวโล้น” โดยมี พลเอก ปราการ ชลยุทธ รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก วินัย สร้างสุข เลขาธิการกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลตรี ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารราบที่ 38 พลเอก วสันต์ สุริยมงคล คณะทำงาน one map รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนชุมชนจังหวัดน่านเข้าร่วมเสวนา

วันที่ 4 มิถุนายน 2559

ณ ห้องจัสมิน โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่าน

เข้าประชุมนำเสนอแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน และป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน และพลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก นำโดย พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าพบ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขาณุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอแนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน และป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้โดยมี พันโท ทวีสิน รักกตัญญู ผู้แทนจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) นายอภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (โจอี้ บอย) เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นด้วย

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

ณ กระทรวงศึกษาธิการ

ขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ให้กับชุมชนหมู่บ้านโอโลคีบน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยมี ดร.บานจิตร สายรอคำ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทหารจากกรมทหารราบที่ 7 และโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับใช้สังคม (CMU USR) ร่วมกิจกรรมติดตั้งระบบส่องสว่างจากโซล่าเซล ให้กับชุมชนหมู่บ้านโอโลคีบน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่เบื้องต้น

ณ หมู่บ้านโอโลคีบน ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2559

ขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ให้กับอนุสาวรีย์ทหารทุ่งช้าง

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ให้กับอนุสาวรีย์ทหารทุ่งช้าง โดยมีนายอำเภอทุ่งช้าง นายดงพล รุจิธรรมธัช เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ณ อนุสาวรีย์ทหารทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน