ข่าวและกิจกรรมเด่นของเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน

ประชุมสรุปทิศทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ประชุมร่วมกับ พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผบ.มนฑลทหารบกที่ 38 และหน่วยงานของจังหวัด ในการสรุปทิศทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน

ประชุมพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำแม่ต๋ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ พลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ และอาจารย์นิคม ธรรมปัญญา ประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำแม่ต๋ำ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ณ ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการสำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน และการประชุมหารืองานวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาป่าไม้ จังหวัดน่าน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการสำนักประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน และการประชุมหารืองานวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาป่าไม้ จังหวัดน่าน ร่วมกับ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา รอง ผอ.หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สกว. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร ภาคีพัฒนา และภาควิชาการ

วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือคอนบน เพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมกับ รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายวิจัยพื้นที่ภาคเหนือคอนบน เพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 เมษายน 2559

ประชุมางแผนการจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน ป่าต้นน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ประชุมร่วมกับ พลเอก แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพลเอก ธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการวางแผนการจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน ป่าต้นน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลให้กับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 เมษายน 2559

 

ติดตามโครงการ “การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน”

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ติดตามโครงการ “การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน” และร่วมพัฒนาโครงการ การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเข้มข้นบนพื้นที่ภูเขาหัวโล้น จังหวัดน่าน ร่วมก้บ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  อาจารย์สุพจน์ ดีอิ่นคำ พ่อหลวงบ้านหลักลาย และแม่หลวงบ้านห้วยหาด พร้อมลูกบ้าน

ณ บ้านหลักลาย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559

 

ขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” หมู่บ้านมอโกรทะ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ร่วมขยายผลงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนของหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยมี ดร.บานจิตร สายรอคำ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทหารจากกรมทหารราบที่ 7 และโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับใช้สังคม (CMU USR) ร่วมกิจกรรมติดตั้งระบบส่องสว่างจากโซล่าเซล ให้กับชุมชนหมู่บ้านมอโกรทะ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่เบื้องต้น

ณ หมู่บ้านมอโกรทะ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2559

 

ร่วมปรึกษาหารือเพื่อขอแนวทางการพัฒนาโครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วย พลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพลเอกธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอแนวทางการพัฒนาโครงการการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน

ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มีนาคม 2559

ประชุมหารือทิศทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับพลเอกแป้ง มาลากุล ณ อยุธยา พลเอกธนยศ พริ้งทองฟู และพลเอกปราการ ชลยุทธ เสนาธิการทหาร บก.กองทัพไทยและ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ เสนาธิการทหาร บก.กองทัพไทย ประชุมหารือทิศทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ป่าต้นน้ำจังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

133167

เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

รศ.ดร.ศักดิ์ดา  จงแก้ววัฒนา ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ – ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับพลเอกธนยศ พริ้งทองฟู ที่ปรึกษาโครงการ และคณะนักวิจัยโครงการ “การสืบค้นและวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเกิดและการคลี่คลายความขัดแย้งแนวความคิดของลัทธิการเมือง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และวางแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน” เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อศึกษาต้นแบบการปรับปรุงและฟื้นฟูพิพิธภัณฑ์ทหารอำเภอทุ่งช้าง ภายใต้โครงการดังกล่าว

ระหว่างวันที่ 26  – 27 กุมภาพันธ์ 2559

ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จ.ลพบุรี