ข่าวและกิจกรรมเด่นของเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน

การประชุมชี้แจง และข้อตกลงในความร่วมมืองานวิจัยโครงการ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ฯ

การประชุมชี้แจง และข้อตกลงในความร่วมมืองานวิจัยโครงการ “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน แผนพัฒนาชุมชน และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จ. แม่ฮ่องสอน”
วันที่ 24 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมเพื่อพัฒนาการขยายผลงานวิจัยไปสู่ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.แม่ฮ่องสอน

การประชุมเพื่อพัฒนาการขยายผลงานวิจัยไปสู่ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ 7 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรุปการประชุม

1. ผู้เข้าร่วมประชุม

2. ผลการประชุม

อบต. ที่เข้าร่วมประชุมยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ เป็นหัวหน้าโครงการ และจะมีการนัดแนะประชุมเพื่อชี้แจง และข้อตกลงในความร่วมมือในวันที่ 24 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่