รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.0-53221275 ต่อ 228 โทรสาร 0-5321-000 มือถือ 08-6644-9383

Assoc. Prof. Sakda Jongkaewwattana
Coordinator, Area-Based Collaborative Research Program Upper Northern Region (ABC-UN)
The Thailand Research Fund (TRF)
Multiple Cropping Center Chiangmai University Chiangmai 50200
Tel. (66) 5322-1275 Ext.228 Mobile.08-6644-9383 Fax. (66) 5321-0000
E-mail: sakda@chiangmai.ac.th

.