ทิศทางงานวิจัยภายใต้ ABC-UN

สนับสนุนการวิจัยและการจัดการความรู้เชิงพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีภาค รัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อการพัฒนาในพื้นที่โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ กับภาคเศรษฐกิจท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้จะให้ความสำคัญ กับการยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ (ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในปัจจัย 4 + 2 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย พลังงาน และสุขอนามัย) โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา และให้สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น และมีองค์กรในท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการในพื้นที่ร่วม กับภาควิชาการ

โครงการวิจัยภายใต้ ABC-UN เป็นงานวิจัยเฉพาะทางที่จะทำโดยเอกเทศ สามารถจะสร้างผลงานวิจัยเชิงเดี่ยวด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ใช้งานกับพื้นที่ศึกษาได้จริง นอกจากนั้นข้อมูลงานวิจัยหรือผลลัพธ์จะต้องสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับงาน วิจัยต่างพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และสามารถที่จะนำไปเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลภายใต้งานวิจัยภายใต้เครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) ได้