งานวิจัย : โครงการนำร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : อ.โยธิน บุญเฉลย
วันเริ่มต้นโครงการ : 01/01/1970
วันสิ้นสุดโครงการ : 01/01/1970
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
เอกสารประกอบ :

ความเป็นมาและความสำคัญ

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก่อนที่จะได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลได้ถูกยกฐานะมาจากตำบลจองคำ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2479 มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ติดกับเขตพื้นที่องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลปางหมู ส่วนทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่องค์การส่วนบริหารส่วนตำบลผาบ่อง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองเป็น 6 ป๊อก ดังนี้ ป๊อกกาดเก่า ป๊อกกลางเวียง ป๊อกดอนเจดีย์ ป๊อกตะวันออก ป๊อกปางล้อ และป๊อกหนองจองคำ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 5,894 คน ชาย 3,009 คน หญิง 2,885 คน และในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำปุ๊ และลำน้ำแม่ฮ่องสอน สภาพสังคม เศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และรายได้หลักมาจากธุรกิจท่องเที่ยว วิถีชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ผูกพันกับความเชื่อและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี มีชีวิตเรียบง่าย

จากสภาพเมืองแม่ฮ่องสอนมีสิ่งที่ดีงามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน สิ่งที่ดีงามและทรงคุณค่าเหล่านี้แตกต่างจากเมืองอื่น ๆ มาก ประกอบกับเมืองแม่ฮ่องสอนมีขนาดของเมืองที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาและเที่ยวชมได้สะดวกด้วยการเดินหรือขี่จักรยาน นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะซึ่งหาได้ยากในประเทศไทย จึงเป็นเมืองที่สมควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนให้ชาวเมืองแม่ฮ่องสอนสามารถคงเอกลักษณ์คงตนไว้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมได้ อย่างไรก็ตามในการที่จะพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนตามข้างต้นได้นั้นในระยะแรกมีความจำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับตัวเมืองแม่ฮ่องสอนให้มีความทันสมัย ง่ายต่อการเข้าถึงสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลรองรับการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอคคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต คติความเชื่อ การแต่งกาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นเมืองอุปกรณ์เครื่องใช้ การละเล่นพื้นเมือง งานประเพณี ดนตรี/เครื่องดนตรี ภาษาและการสื่อสาร ที่มีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
  2. เพื่อหาแนวทางและกลไกการเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
  3. พัฒนาโครงการวิจัยเต็มรูปแบบเพื่อสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน