งานวิจัย : โครงการ การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพะเยา ระยะที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ ตำบลแม่สุก จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : ดร.ภัทรา บุรารักษ์
วันเริ่มต้นโครงการ : 01/01/2011
วันสิ้นสุดโครงการ : 31/12/2011
จังหวัด : พะเยา
เอกสารประกอบ :

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การวิจัยในโครงการ “การพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ตำบล” (มนตรา พงศ์นิล และคณะ, 2553) เป็นการศึกษาความมั่นคงทางการเงินและความคิดเห็นที่มีต่อส่วนผสมทางการตลาดของกองทุนสวัสดิการชุมชน 5 ตำบล จังหวัดพะเยา อันได้แก่ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน ตำบลหนองหล่ม ตำบลคือเวียง และตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยผลการศึกษาได้ข้อค้นพบสำคัญใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านความมั่นคงทางการเงิน พบว่า ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์และนำไปสู่การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บของแต่ละกองทุนในระยะแรกนั้น มีระบบการจัดเก็บและรวบรวมอย่างไม่เป็นระบบและไม่เอื้อต่อกระบวนการตัดสินใจของกองทุนฯ อาทิ การปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก รวมถึงการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนดอกผลของกองทุน โดยการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความรู้สึกและการคาดการณ์ที่ไม่มีฐานข้อมูล จึงทำให้ส่งผลต่อความมั่นคงของแต่ละกองทุน ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมพบว่า ควรมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องบนพื้นฐานของสถานการณ์จริงของตำบล

ส่วนประเด็นด้านส่วนผสมทางการตลาดของกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น พบว่า การสื่อสารทางการตลาด (Promotion) เป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูงสุดเมื่อเทียบกับส่วนผสมทางการตลาดอื่น โดยคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีความพอใจในผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) และสถานที่จัดจำหน่าย (Place) ของกองทุนสวัสดิการชุมชน อย่างไรก็ตาม การรับรู้ของคนในชุมชนที่มีต่อกองทุนสวัสดิการชุมชนยังคงเป็นเพียงความต้องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเงินที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกของกองทุนฯ เท่านั้น แต่ยังขาดการตระหนักและเข้าใจในปรัชญาของกองทุนฯ รวมทั้งภาพลักษณ์ตัวตนของกองทุนสวัสดิการชุมชนยังคงมีความคลุมเครือมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกองทุนฯ นำไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนา คือ กองทุนฯ ควรร่วมกันวางแผนและปรับรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดของกองทุนฯ ทั้งการปรับในเรื่องสาร (Message) และสื่อ (Channel) เพื่อให้ตัวตนของกองทุนฯ ปรากฏชัดและเป็นการสื่อสารร่วมกันในชุมชนอย่างแท้จริง

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาทั้งสองประเด็นได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะนักวิจัยและชุมชนต้นแบบซึ่งได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก ได้หารือร่วมกันเพื่อวางแผนสำหรับปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จึงได้เสนอโครงการพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชน ระยะที่สอง ขึ้น เพื่อนำแนวทางการพัฒนาในระยะที่หนึ่งไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนต้นแบบ ซึ่งผลจากการพัฒนาในโครงการระยะที่สองนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอื่นๆ ต่อไป

โครงการพัฒนาความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลต้นแบบ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยระยะที่สอง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ

  1. การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางการตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก
  2. การเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุก

วัตถุประสงค์การวิจัย

  1. เพื่อนำแนวทางการสื่อสารการตลาดของกองทุนสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนตำบลแม่สุก
  2. เพื่อจัดระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่สุกอย่างเป็นระบบ