งานวิจัย : โครงการ การศึกษาสำรวจสภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : นายธนากร สร้อยสุวรรณ
วันเริ่มต้นโครงการ : 01/05/2012
วันสิ้นสุดโครงการ : 31/12/2012
จังหวัด : เชียงราย
เอกสารประกอบ :

ความเป็นมาของโครงการ

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GREATER MEKONG SUB REGION : GMS.) อีกทั้งยัง
เป็นพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการค้าชายแดนของรัฐบาล และถูกกำหนดให้เป็นเมืองหน้าด่านประตูเศรษฐกิจ (GATEWAY) ของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม GMS. นับเป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาและเจริญเติบโตของประเทศไทย

นอกจากนั้นในแนวคิดการพัฒนาภาคเหนือของผังภาคเหนือ ปีพ.ศ.2600 (NORTHERN THAILAND REGIONAL PLAN) ยังได้กำหนดระบบโครงสร้างของเมือง (URBAN STRUCTURE) โดยกำหนดขั้วความเจริญของ
เมืองศูนย์กลางภาคและการพัฒนาภาคเหนือ ออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งในกลุ่มที่ 1 ศูนย์กลางเชียงรายอันเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนไทย-สปป.ลาว-สหภาพพม่า จะประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยมีจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศูนย์กลางหลัก กำหนดให้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2553 – 2556 ได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย ให้เป็น “เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ด้วยเหตุนี้ จังหวัดเชียงรายจึงมีความจำเป็นเอย่างยิ่ง ที่
ต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาและกำหนดกลยุทธ์ตามต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดเชียงรายเองเพื่อรักษาโอกาสการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนควบคู่กับการเตรียมรับผลกระทบที่มีต่อประชาชนเชียงราย อันเนื่องมาจาก
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่รุดหน้าอยู่ตลอดเวลา

จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบในความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน อย่างไรก็ตามภายใต้บริบทของการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเชียงราย ข้อมูลที่ใช้ประกอบการวางแผนและกำหนดแนวทางทิศทางการพัฒนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งที่จริงแล้วหน่วยงานต่าง ๆ ได้
ดำเนินการไว้บ้างแล้ว แต่เนื่องจากเป็นการจัดทำข้อมูลตามภาระหน้าที่ของหน่วยงาน จึงอาจทำให้การบูรณาการข้อมูลในภาพรวมไม่ชัดเจน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องดำเนินการอยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน การศึกษาครั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล สภาวะต้นทุน ศักยภาพและทิศทางการพัฒนา
จังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอในปัจจุบัน โดยเน้นอำเภอที่สำคัญมีผลกระทบต่อการเติบโตและพัฒนาจังหวัดสูง โดยการรวบรวมเอกสารข้อมูลที่หน่วยงานดำเนินการไว้แล้ว และการจัดเวทีสนทนาประชาคมเพื่อเจาะลึกถึงความทันสมัยของ
โครงสร้างข้อมูลและแผนปฏิบัติของชุมชนรวมถึงการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาข้อมูลทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมซึ่งคาดว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการนำมาพัฒนาในภาพรวมของ
จังหวัดให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. สำรวจและรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิหรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับต้นทุน ศักยภาพและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อทวนสอบให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน
2. ประมวลสถานภาพความรู้งานวิจัยในมิติต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายให้เป็นหมวดหมู่และเป็นปัจจุบัน
3. เสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาของจังหวัดเชียงรายร่วมกับพหุภาคีเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่