ชื่อ-นามสกุลวุฒิการศึกษาความเชียวชาญ
รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย
ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
อ.สิทธิพร ภู่นริศ
ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ
อ.โยธิน บุญเฉลย
รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
อ.บุญรอด มาลากรอง
ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ดร.กมลไชย คชชา
อ.จตุรงค์ พวงมณี
อ.ทรงศักดิ์ ปัญญา
ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
ผศ.มนตรา พงษ์นิล
ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
ดร.ภัทรา บุรารักษ์
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
นายสุทัด ปินตาเสน
พันเอกบุญยืน อินกว่าง
นายธนากร สร้อยสุวรรณ
นายบุญฤทธิ์ สินค้างาม