บุญรอด มาลากรอง

ชื่อ-นามสกุล : อ.บุญรอด มาลากรอง
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตู้ ปณ. 89 อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เบอร์โทร : 054 342553
E-mail : b_boonrawd@hotmail.com

งานวิจัย