บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
เบอร์โทร : 045 288 400 ต่อ 223
E-mail : boontium@agri.ubu.ac.th

งานวิจัย