บุญฤทธิ์ สินค้างาม

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญฤทธิ์ สินค้างาม
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา 56000
เบอร์โทร :
E-mail : sin_bunyarit@hotmail.com

งานวิจัย