ชฎา ณรงค์ฤทธิ์

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เบอร์โทร : 055 261 000-4 (2754)
E-mail : chada@nu.ac.th

งานวิจัย