จตุรงค์ พวงมณี

ชื่อ-นามสกุล : อ.จตุรงค์ พวงมณี
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
เบอร์โทร : 053 944 624
E-mail : j.puang@chiangmai.ac.th

งานวิจัย