เสริมสุข บัวเจริญ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.เสริมสุข บัวเจริญ
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
เบอร์โทร : 053 892 780
E-mail : kagoshi7@gmail.com

งานวิจัย