กิตติ สัจจาวัฒนา

ชื่อ-นามสกุล : ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ต. แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทร : 054 466 666 ต่อ 3157
E-mail : kittis@nu.ac.th

งานวิจัย