ณวิทย์ อ่องแสวงชัย

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 053 942 824
E-mail : nawit@mail.arc.cmu.ac.th

งานวิจัย