ประกอบศิริ ภักดีพินิจ

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สาขาวิชาการท่องเที่ยว สำนักวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เบอร์โทร :
E-mail : prakobsirip@hotmail.com

งานวิจัย