ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 053 221 275
E-mail : sakda@chiangmai.ac.th

งานวิจัย