สาวิตร มีจุ้ย

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.สาวิตร มีจุ้ย
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ตู้ ปณ. 89 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เบอร์โทร : 054 342 553
E-mail : sawit.rmutl@gmail.com

งานวิจัย