สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล

ชื่อ-นามสกุล : ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ต. แม่กา อ.เมือง จ. พะเยา 65000
เบอร์โทร : 054 466 666 ต่อ 1708
E-mail : Sitthisakus@hotmail.com

งานวิจัย