สิทธิพร ภู่นริศ

ชื่อ-นามสกุล : อ.สิทธิพร ภู่นริศ
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เบอร์โทร : 053 851 649 ต่อ 5133
E-mail : r_sittiporn@yahoo.co.th

งานวิจัย