สุทัด ปินตาเสน

ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัด ปินตาเสน
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
เบอร์โทร : 053 684 377
E-mail : pintasensutad@gmail.com

งานวิจัย