ถาวร อ่อนประไพ

ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
วุฒิการศึกษา :
ความเชียวชาญ :
ที่อยู่ : ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 053 221 275
E-mail : thaworn@chiangmai.ac.th

งานวิจัย